Kantoorinformatie

HJF Advocaten is een besloten vennootschap. Met betrekking tot al onze werkzaamheden/verrichtingen/adviezen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behalve indien en voorzover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering te Rotterdam en kent een maximering van € 5.000.000,00 per aanspraak.

Op al onze verrichtingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die u op onze website kunt raadplegen. Daarin is tevens opgenomen dat wij een interne klachtenregeling kennen.

De klachtenregelingen liggen ook ter inzage op het kantoor van HJF Advocaten en beschrijven de interne klachtenprocedure. Deze procedure bepaalt onder andere dat klachten kunnen worden ingediend bij en voorgelegd aan de interne klachtenfunctionaris van HJF Advocaten. HJF Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Klik hier voor onze privacyverklaring.

Tarieven

Wij hanteren, behoudens afwijkende afspraken, de volgende tarieven, waarbij wordt aangetekend dat de concrete tarieven afhankelijk zijn van aard en omvang van de zaak, de vereiste spoed en de specifieke deskundigheid en/of specialisatie van degene die de werkzaamheden verricht. Alle bedragen zijn uurtarieven, exclusief BTW. Daarnaast belasten wij de voor u aan derden te betalen bedragen (bijv. griffierechten, deurwaarderskosten) uiteraard aan u door.

  • Senior advocaten € 285,00
  • Advocaten € 250,00
  • Senior juristen € 240,00
  • Juristen € 220,00

Intellectuele eigendommen, kwekersrecht, merkrecht

Bovendien hanteren wij voor werkzaamheden op het terrein van intellectuele eigendom, zoals het indienen en begeleiden van aanvragen en inschrijvingen van merken- en kwekersrechten, aparte tariefstructuren.

Ook voor werkzaamheden voor het incasseren van een geldvordering die niet door de debiteur wordt betwist, hanteren wij aparte tarieven. Die tarieven worden u op verzoek toegezonden.

Business partners