Algemene voorwaarden

Disclaimer

Aan de vormgeving en inhoud van deze site is de grootst mogelijke zorg besteed. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten. Op al onze verrichtingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – HJF advocaten

1.1 De besloten vennootschap HJF Advocaten B.V., hierna: “HJF advocaten”, is een vennootschap gericht op het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk met inachtneming van alle op het beroep van advocaat toepasselijke wetsbepalingen.

Artikel 2 – De overeenkomst

2.1 Een opdracht komt tot stand met HJF advocaten als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

3.1 Iedere (buiten)-contractuele aansprakelijkheid van HJF advocaten dan wel van haar bestuurders, van haar werknemers en van ingeschakelde advocaten die in naam van HJF Advocaten werkzaamheden verrichten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van HJF advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is overeenkomstig de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan de opdrachtgever toegezonden. Indien en voor zover, om welke reden ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,- of, indien het door HJF advocaten in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium, met een maximum van € 20.000,-.  

3.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door HJF advocaten ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2 De opdrachtgever vrijwaart HJF advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door HJF advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4.3 Betaling van declaraties van HJF advocaten dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Alle (buiten)gerechtelijke kosten – die verband houden met de invordering van declaraties en die worden gesteld op minimaal 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 125,00, zulks vermeerderd met de verschotten – komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Inschakeling van derden

5.1 De keuze van de door HJF advocaten in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. HJF advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van HJF advocaten.

5.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat HJF advocaten er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 – Tarieven

6.1 HJF advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde kostenopslag voor niet gespecificeerde kosten te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen HJF advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 7 – Klachtenregeling

7.1 HJF advocaten kent een interne Klachtenregeling. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor van HJF advocaten en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure bepaalt o.a. dat klachten kunnen worden ingediend bij en voorgelegd aan de interne klachtenfunctionaris van HJF advocaten. Zulks laat geheel onverlet het recht van de opdrachtgever te klagen bij de deken van het arrondissement, waarin de advocaat kantoor houdt, zo de interne klachtenfunctionaris van HJF advocaten er niet in slaagt de klacht te verhelpen.

Artikel 8 – Archivering

8.1 Na sluiting daarvan zal het dossier nog vijf jaar in het archief van HJF advocaten bewaard blijven. Indien de opdrachtgever nog stukken uit het dossier wenst te ontvangen, dan kan daartoe binnen die termijn een verzoek worden gedaan. Voor het opvragen van stukken uit het archief kunnen kosten in rekening worden gebracht. HJF advocaten behoudt zich het recht voor het dossier na de bewaartermijn te vernietigen.

Artikel 9 – Diversen 

9.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van HJF advocaten en alle voor HJF advocaten werkzame personen. 

9.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en HJF advocaten is Nederlands recht van toepassing.

9.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar HJF advocaten is gevestigd. HJF advocaten heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

9.4 De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.