Nieuws

Laatste nieuws

Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst van werknemer die weigert een mondkapje te dragen

Bij uitspraak van 5 november 2021 ontbindt de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer die weigert een mondkapje te dragen.

22 november 2021

Meer hierover

Merkrecht

David tegen Goliath: De Nederlandse snackbar Wendy’s houdt dapper stand

Als sinds 1988 bestaat in Goes een snackbar met de naam “Wendy’s”. Zij beschikt voor haar naam ook over een Benelux-merk, onder andere voor horecadiensten. Dit is een doorn in het oog van de grote Amerikaanse (fast food-)keten “Wendy’s”. Al meer dan 20 jaar bestaat hier een juridisch geschil over.

8 november 2021

Meer hierover

Algemeen

Een elektrische auto met een tegenvallende actieradius? Wacht niet te lang met klagen.

Op 22 oktober 2021 heeft kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan over de tegenvallende actieradius van een elektrische auto.[1]

8 november 2021

Meer hierover

Kwekersrecht

EU-parlement stemt in met verlenging kwekersrecht

Het Europees Parlement heeft op 13 september 2021 met overgrote meerderheid ingestemd met de verlenging van het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit (allerlei soorten bessen) en houtige sierplanten (w.o. azalea en hortensia).

8 oktober 2021

Meer hierover

Algemeen

Rechter wijst bezwaar tegen coronatoegangsbewijs af

Het vragen naar een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca is niet onrechtmatig en kan doorgaan. Dat heeft de Voorzieningenrechter in Den Haag op 6 oktober 2021 bepaald.

6 oktober 2021

Meer hierover

Beschermde oorsprongsbenaming

Champagne versus Champanillo

In een zaak in Spanje stond de beschermingsomvang van de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” centraal. Een eigenaar van enkele tapasbars gebruikte de naam “Champanillo” voor zijn bars, samen met een logo met daarop twee (klinkende) glazen met daarin champagne, althans een mousserende drank. De belangenbehartiger van champagne, het CIVC (“het Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne”), kwam hier tegen in verzet.

27 september 2021

Meer hierover

Portretrecht

Artikel 21 Auteurswet (portretrecht): wanneer kunt u zich als geportretteerde verzetten tegen het gebruik van uw portret?

Stel voor dat uw portret zonder toestemming wordt gebruikt bij een artikel of in een reclame. Dan wilt u misschien stappen ondernemen, om uw portret te laten verwijderen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

25 augustus 2021

Meer hierover

Huurrecht

Tegemoetkoming huurders horeca-onderneming door coronamaatregelen

In mijn vorige bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de coronajurisprudentie 2020 voor huur van bedrijfsruimte. De eerste uitspraak in 2021 is inmiddels bekend en die liegt er niet om. Het ging om een verzochte huurverlaging van twee ondernemingen/huurders van horecagelegenheden.

1 maart 2021

Meer hierover

Huurrecht

Jurisprudentie 2020 over opschorting huurbetalingen bedrijfsruimte door Covid-19: is er één lijn te trekken?

De gepubliceerde jurisprudentie over huurverlagingen bedrijfsruimte als gevolg van het coronavirus is nog schaars. Er zijn zo’n tien uitspraken bekend. Toch is er wel voorzichtig een lijn te trekken. Die lijn houdt in de aanwezigheid van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van verhuurder en huurder en daarom een opschorting van 50 procent van de betaling van de huur en voor een tijdelijke periode, onder voorwaarden en uitzonderingen daargelaten. Een nadere beschouwing.

8 januari 2021

Meer hierover

Bouwrecht

‘Bouwbedrijven gaan haast nooit na één project failliet’

Een bedrijf dat na een probleemproject failliet gaat? Dat is eerder uitzondering dan regel, zeiden we tegen Cobouw, hét mediaplatform voor de bouw en infra. “Dan moet er wel heel wat fout zijn gegaan.”

15 december 2020

Meer hierover

IE en merkenrecht

Let op! Nieuwe spookfacturen merkinstanties in omloop

Helaas is het een probleem dat al jaren speelt, de verzending van nepfacturen (spookfacturen) door malafide ondernemingen. Vanwege de openbaarheid van alle merkenregisters, kunnen namen en adressen van merkhouders, alsook alle gegevens van de merken gemakkelijk uit de betreffende online merkenregisters worden gehaald.

4 december 2020

Meer hierover

Huur

Corona en huur

Een jaar geleden werden in China de eerste besmettingen met een nieuw onbekend virus geconstateerd. De gevolgen van de coronacrisis zijn nu volop merkbaar in onze maatschappij. Horecagelegenheden zijn gedwongen gesloten en het einde van deze sluiting is nog niet in zicht. De reserves raken op en huurders van horecapanden vragen zich af of het wel gerechtvaardigd is dat zij wel het volle pond aan huurpenningen voor hun rekening moeten blijven nemen.

4 december 2020

Meer hierover

Arbeidsrecht

Recht op thuiswerken tijdens corona

Is thuiswerken een recht, in tijden van corona, of kan de werkgever de werknemer verplichten om op de bedrijfsplek aanwezig te zijn? Veel werkgevers zien de werknemers inmiddels graag weer terugkeren naar kantoor of de bedrijfsvloer. Meerdere werknemers vinden aan de andere kant het thuiswerken prettig of ervaren nog steeds angst om zich te mengen onder collega’s. Mag de werknemer blijven thuiswerken als hij dat wenst? Of heeft de werkgever daarin de doorslaggevende stem?

22 juli 2020

Meer hierover

Huurrecht

Huur bedrijfsruimte en exploitatieverplichting

Een verhuurder van bedrijfsruimte wil graag dat de verhuurde zaak verplicht wordt geëxploiteerd. Hij voorkomt daarmee bijvoorbeeld zwarte gaten in een winkelcentrum, vermindering aantrekkelijkheid van een winkelcentrum, kraakrisico, vernieling, negatief effect op goodwill, huurwaarde en beleggingswaarde. Hoe doet hij dat?

23 juni 2020

Meer hierover

Huurrecht

Huur van woonruimte tijdens de coronacrisis: geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurovereenkomsten met aangekondigde spoedwet

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Staedion en Woningstichting Haag Wonen in Den Haag en Vestia en Woonbron in Rotterdam zijn aangesloten bij Aedes.

20 mei 2020

Meer hierover

Huurrecht

Huur, contractovername en indeplaatsstelling

In mijn bijdrage van april van dit jaar heb ik de positie van de onderhuurder van woon- en bedrijfsruimte besproken. Wat zijn rechten waren en wat zijn verplichtingen jegens de onderverhuurder en de hoofdverhuurder.

18 mei 2020

Meer hierover

Huurrecht

(On)mogelijkheden van onderverhuur woonruimte en bedrijfsruimte

In deze april-editie van mijn huurrechtspecial 2020 wordt de positie van de onderhuurder van woon- en bedrijfsruimte behandeld. Kan een huurder altijd het gehuurde of een deel ervan onderverhuren. Wat zijn de rechten en verplichtingen van een onderhuurder. Welk huurregime is van toepassing op onderhuurovereenkomsten. Wat is de (contractuele) relatie tussen een onderverhuurder en zijn onderhuurder en die van een onderhuurder jegens de hoofdverhuurder.

22 april 2020

Meer hierover

Huurrecht

Rechten en verplichtingen van derden die betrokken zijn bij huur van woonruimte

Indien derden betrokken zijn bij een huurovereenkomst woonruimte, hebben zij bepaalde rechten en verplichtingen jegens de verhuurder. Dit artikel beoogt – in hoofdlijnen – die rechten en verplichtingen inzichtelijk te maken. De hierboven bedoelde ‘derden’ kunnen globaal worden onderverdeeld in drie groepen, voor welke groepen steeds verschillende (wettelijke) regels gelden: (1) medehuurders in de zin van de wet, (2) contractuele medehuurders en (3) onderhuurders.

1 april 2020

Meer hierover

Ondernemingsrecht

Werktijdverkorting (wtv) ingetrokken, noodmaatregel Overbrugging Voor Werkbehoud (NOW) van kracht

De ‘coronacrisis’ heeft een enorme impact op de bedrijvigheid van ondernemers, die hierdoor in veel gevallen zeer sterk is afgenomen. In sommige branches ligt het werk zelfs noodgedwongen stil. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid aanvragen van werkgevers voor werktijdverkorting, ter voorkoming van onnodig ontslag van personeel.

31 maart 2020

Meer hierover

Huurrecht

Coronavirus en huurrecht

U bent van ons gewend dat wij maandelijks een blog over een specifiek onderdeel van het huurecht publiceren. Sinds onze laatste blog lijkt de wereld ingrijpend veranderd. Zeker is dat er economisch onzekere tijden aanbreken. De regering heeft steunmaatregelen afgekondigd, maar de eerste bedrijven verkeren al in zwaar weer en vragen zich af of zij onder al dan niet langlopende contracten uit kunnen.

25 maart 2020

Meer hierover

Algemeen

Notitie coronavirus

De wereldwijde verspreiding van het Coronavirus is een groot probleem. Het indammen van die verspreiding en de maatregelen die daarvoor nodig zijn, raken iedereen en hebben grote impact op onze maatschappij. Als HJF Advocaten zijn wij ons bewust van de onzekerheid die dit voor onze medewerkers, cliënten en zakelijke partners met zich meebrengt.

25 maart 2020

Meer hierover

Kwekersrecht

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor uw Europese kwekers- en merkrechten? (vervolg)

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk niet langer een officiële lidstaat van de Europese Unie. De uittredingsovereenkomst, die bij het verlaten van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk werd gesloten, voorziet echter in een overgangsperiode die pas op 31 december 2020 eindigt, en die tot die datum het EU-recht volledig en in zijn geheel in het Verenigd Koninkrijk van toepassing laat.

10 maart 2020

Meer hierover

Huurrecht

Duur/einde van huurovereenkomsten woonruimte en bedrijfsruimte; (tussentijdse) opzegmogelijkheden en rechtsbescherming

In mijn januaribijdrage op de website van HJF Advocaten ben ik ingegaan op het huurrechtsysteem in Nederland voor wat betreft de huur van woon- en bedrijfsruimte en de diverse daarvoor geldende huurrechtregimes. In de publicatie van deze maand zal ik ingaan op het onderwerp: duur en einde van huurovereenkomsten woonruimte en bedrijfsruimte, (tussentijdse) opzegmogelijkheden en rechtsbescherming. Ook hierop zijn weer verschillende huurrechtregimes van toepassing.

19 februari 2020

Meer hierover

Huurrecht

Het huurrechtsysteem in Nederland

Zoals eerder aangekondigd via LinkedIn, publiceert HJF Advocaten dit jaar iedere maand een artikel op haar website over diverse huurrechtonderwerpen, zowel over huur van woonruimte als over huur van bedrijfsruimte. Aan de orde komen onderwerpen als onder(ver)huur, exploitatieverplichting, huur en faillissement, franchise & mededinging bij huur, huurprijswijziging, bescherming van derden bij huur, tijdelijke verhuur, klusrecht van de huurder, huurbeëindigingsmogelijkheden, gebrekenregeling, et cetera.

8 januari 2020

Meer hierover

Faillisementsrecht

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

Op 5 juli 2019 is het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (‘WHAO’) bij de Tweede Kamer ingediend. Thans ontbreekt een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Met dit wetsvoorstel wordt een regeling ingevoerd op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (‘homologeren’). De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Daarom wordt in dit verband ook wel de term ‘dwangakkoord’ gebruikt. De regeling zal onderdeel van de Faillissementswet worden wanneer het parlement dit wetsvoorstel heeft aangenomen.

10 december 2019

Meer hierover

In Memoriam

Tot ons grote verdriet hebben we op 29 oktober 2019 definitief afscheid moeten nemen van onze voormalige kantoorgenoot Bas van Rookhuijzen.

4 november 2019

Meer hierover

Intellectueel eigendom

Belangrijke wijziging in Amerika in de wijze van bescherming van plantenrassen

Vorig jaar op 20 december is in Amerika de zogenaamde Farm Bill 2018 aangenomen, zeg maar de Amerikaanse versie van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Naast een groot aantal wijzigingen op federaal niveau, heeft de Farm Bill er ook toe geleid dat de Amerikaanse Plant Variety Protection Act (PVPA) is gewijzigd. Een belangrijk gevolg daarvan is weer dat daarmee ook vegetatief (ongeslachtelijke) vermeerderde gewassen onder deze Act door middel van kwekersrecht in Amerika kunnen worden beschermd. Voordat de Farm Bill werd aangenomen, was die bescherming onder deze Act alleen weggelegd voor geslachtelijk vermeerderde gewassen.   

14 augustus 2019

Meer hierover

Ondernemingsrecht

Privacy en de persoonlijke levenssfeer

Iedereen heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, behoudens wettelijke uitzonderingen. Daar staat tegenover dat journalisten soms heimelijke cameraopnames van een burgemeester willen tonen, een stuk willen schrijven over een vastgoedhandelaar die verdachte panden bezit of een stuk willen schrijven over iemand die zeer waarschijnlijk zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag (#metoo). Waar ligt de grens tussen de persoonlijke levenssfeer en persvrijheid?

12 juni 2019

Meer hierover

Insolventierecht

Mag een curator bedrijfsruimte onderverhuren? Hoeveel beleidsvrijheid heeft de curator?

Een schoenenwinkel was gevestigd in een gehuurd winkelpand. De huur bedroeg € 52.500 ex BTW per jaar. De schoenenwinkel ging failliet. De faillissementswet bepaalt dat in geval van faillissement zowel de verhuurder als de curator de huurovereenkomst kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden. De verhuurder maakte gebruik van deze bepaling en zegde de huurovereenkomst op.   

2 april 2019

Meer hierover

Merkenrecht

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor uw Europese kwekers- en merkrechten? (vervolg)

Op 29 maart 2017 is de Britse regering de uittreding uit de Europese Unie gestart (Brexit). Volgens de regels betekent dit, dat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk op 30 maart 2019 niet meer tot de Europese Unie zal behoren. Over de gevolgen van de uittreding is de afgelopen maanden zeer uitvoerig onderhandeld, maar er is nog steeds niet duidelijk op welke wijze het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten (wel of geen Brexit-deal). En dus is ook nog steeds niet duidelijk wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor EU kwekersrechten, EU merken en EU modellen (Europese IE-rechten).

8 maart 2019

Meer hierover

Contractrecht

It's all in the game

Het Hof Amsterdam deed uitspraak in de zaak over de man die in 2013 naar eigen zeggen per ongeluk op de rode knop drukte bij de Postcode Loterij Miljoenenjacht. De man gaf, door het indrukken van de rode knop, aan dat hij een bod van de bank accepteerde. Direct nadat hij de rode knop had ingedrukt zei hij dat dit per ongeluk was gebeurd. Was hij doorgegaan met het spel, dan had hij € 5.000.000 gewonnen.

5 maart 2019

Meer hierover

Insolventierecht

Wat als uw afnemer failleert?

Het gebeurt regelmatig: ook in 2018 zijn er in Nederland liefst 3.144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het is een laagterecord sinds 2013. Toen waren het er nog 8.376. Toch raakt het ook in 2018 nog steeds veel personen, denk bijvoorbeeld aan: (1) de ontslagen medewerkers en de bestuurders van het betrokken bedrijf, (2) de klanten ervan, (3) de leveranciers en (4) de financiers.

1 februari 2019

Meer hierover

Ondernemingsrecht

Blame the messenger

De Rechtbank Amsterdam heeft Google veroordeeld koppelingen uit het zoekresultaat van de naam van een arts te verwijderen.

30 januari 2019

Meer hierover

Intellectueel eigendomsrecht

Verhoging tarieven merken en modellen in de Benelux

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft onlangs aangekondigd dat de tarieven per januari 2019 zullen worden verhoogd met ongeveer 1,5%. Dit is het gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur van het BBIE die ervoor heeft gekozen om een aantal structuuraanpassingen voor zowel merken als modellen door te voeren.

12 december 2018

Meer hierover

Arbeidsrecht

De strijd tussen inlener en uitlener om de uitzendkracht

Het begint als een mooie samenwerking tussen de inlener en de uitlener. De inlener heeft behoefte aan personeel. De uitlener kan daarin voorzien, tegen een afgesproken tarief. Een win-winsituatie! Tot het moment dat de samenwerking eindigt en de uitzendkracht rechtstreeks in dienst treedt bij de inlener. De uitlener verliest zijn investering en lijdt daarmee schade. De inlener daarentegen profiteert maximaal. Mag dit dan zo maar?

30 november 2018

Meer hierover

Personen- en familierecht & Erfrecht

Bijzondere curator in jeugdzaken: stem van het kind! Sneller afwikkeling van (v)echtscheidingen

In deze bijdrage aandacht voor het fenomeen: Bijzondere curator in jeugdzaken. Wat is een bijzondere curator? Wanneer kan hij worden ingeschakeld en op verzoek van wie? Waar vindt hij zijn wettelijke basis? Wat is zijn rol? Waarin verschilt zijn taak van die van bijvoorbeeld de Raad voor Kinderbescherming? Wat is de meerwaarde van een bijzondere curator? De antwoorden op deze vragen vind je hieronder.

16 oktober 2018

Meer hierover

Intellectueel eigendomsrecht

Ethiopische regering spant zaak aan bij het ICC Hof van Arbitrage in Parijs over teff-octrooi

De Ethiopische regering heeft bij het Hof van Arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) in Parijs een proces aangespannen tegen twee Nederlandse personen die in 2003 een octrooi hebben verkregen op de verwerking en toepassing van de eeuwenoude Afrikaanse graansoort teff. Teff is het hoofdingrediënt van het nationale Ethiopisch lievelingsgerecht Injer.

27 augustus 2018

Meer hierover

Intellectueel eigendomsrecht

Internationale merkregistratie

Het zogenaamde ‘Systeem van Madrid’ is een internationaal verdrag dat het verkrijgen van merkbescherming vereenvoudigt. Het biedt houders van merken de mogelijkheid om hun merken in meerdere landen tegelijk te beschermen door het indienen van één aanvraag. 

11 juni 2018

Meer hierover

Ondernemingsrecht

Een waarschuwing: wél of geen besluit?

Alleen tegen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Voor de vraag of er een bezwaar- en beroepsmogelijkheid is tegen een bestuurlijke waarschuwing, is dus bepalend of een waarschuwing al dan niet aan te merken is als een besluit, in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

8 juni 2018

Meer hierover

Personen- en familierecht & Erfrecht

Ruzie tussen erfgenamen wordt altijd duur betaald

Henk Jansen heeft twee broers, Aad en Karel. Henk zorgt al jaren voor zijn vader. Aad en Karel doen dat niet en hebben met vader en Henk een gespannen verhouding. Ze zien elkaar eigenlijk nooit. Vader heeft het niet breed en er zijn wat schulden. Als vader overlijdt, besluit Henk toch om een nette begrafenis te regelen. Hij legt contact met een uitvaartondernemer en verstrekt de opdracht voor de begrafenis. Henk is wel zo slim om de nalatenschap van vader beneficiair te aanvaarden, d.w.z. dat hij pas later hoeft te besluiten of hij de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Zo doende kan er in alle rust een boedelbeschrijving worden gemaakt en kan er worden afgewikkeld.  Na de begrafenis, krijgt Henk de rekening van de uitvaartondernemer en betaalt die netjes. Hij wil natuurlijk wel dat zijn broers ieder ook een derde van de kosten gaan dragen. Die hebben daar geen zin in. Aad en Karel besluiten ook meteen de nalatenschap te verwerpen.

18 mei 2018

Meer hierover