Insolventierecht

1 februari 2019

Wat als uw afnemer failleert?

Het gebeurt regelmatig: ook in 2018 zijn er in Nederland liefst 3.144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het is een laagterecord sinds 2013. Toen waren het er nog 8.376. Toch raakt het ook in 2018 nog steeds veel personen, denk bijvoorbeeld aan: (1) de ontslagen medewerkers en de bestuurders van het betrokken bedrijf, (2) de klanten ervan, (3) de leveranciers en (4) de financiers.

Deze bijdrage gaat over de leveranciers van het net gefailleerde bedrijf. Zij zitten terecht met vragen, die overigens heel divers kunnen zijn: krijg ik mijn rekeningen nog betaald? Wat nu met de goederen die eerder geleverd zijn maar nog niet betaald werden? Moet ik doorleveren? Moet ik werkzaamheden blijven uitvoeren? Krijg ik betaald voor wat ik nu nog doe voor het gefailleerde bedrijf? Kan ik mij beroepen op een retentierecht of op het recht van reclame? Voor verhuurders gelden weer specifieke regels in de Faillissementswet.


Vorderen bij de curator
Het is handig wanneer de leverancier tevoren, bijvoorbeeld met het toepasselijk verklaren van de juiste leveringsvoorwaarden, goede afspraken heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het voorbehouden van het eigendom op alle goederen tot dat alle rekeningen en eventuele kosten zijn betaald. Dat maakt het makkelijker om goederen die op faillissementsdatum nog aanwezig zijn terug te kunnen vorderen bij de curator. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de geleverde goederen duidelijk als van u afkomstig herkenbaar zijn, en reageer bij een faillissement alert, anders zijn de goederen al opgeruimd of verkocht.


Niet vooruit betaald
Denk ook aan een bepaling dat de overeenkomst eindigt bij het onverhoopt faillissement van de ander. En denk er aan een termijn te stellen aan de curator, en eventueel zekerheid voor de betaling te vragen, wanneer de overeenkomst nog niet is afgerond en de leverancier nog iets moet presteren richting het net gefailleerde bedrijf, en daarbij niet vooruit betaald werd.    

Hierover op voorhand nadenken en de zaken regelen kan de schade bij een eventueel faillissement van de afnemer zeker beperken.


Of een bedrijf of instelling failliet is verklaard kan online worden nagegaan in het handelsregister (via www.kvk.nl) en in het insolventieregister (via www.rechtspraak.nl).

HJF Advocaten beschikt over een team dat regelmatig als curator optreedt in faillissementen. Wij beschikken over de kennis en ervaring om u bij te staan wanneer uw afnemer failleert, of om u daarop voor te bereiden. Aarzelt u niet om vragen aan ons voor te leggen.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover