Insolventierecht

9 december 2021

Pilot toevoeging verzoek toelating WSNP

Insolventierecht

Nicole Nottroth

Sinds 1 mei 2021 is er een “Pilot toevoeging verzoek toelating WSNP” van start gegaan voor mensen die in een problematische schuldensituatie zitten. Alhoewel bekend is dat een groot deel van de Nederlandse samenleving kampt met schulden, vindt die niet altijd de juiste route naar een schuldenvrije toekomst.

Via de Pilot kunnen WSNP-bewindvoerders, waaronder ikzelf, op basis van een toevoeging een verzoekschrift tot toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) bij de rechtbank indienen. De WSNP is een regeling van drie jaar waarin een aantal verplichtingen moet worden nagekomen. Worden alle verplichtingen netjes nagekomen, dan wordt aan het einde van de regeling de schone lei toegekend.

Niet iedereen komt meteen in aanmerking voor een WSNP-traject. Eerst moet onder andere een minnelijk traject zijn doorlopen. Ook is een belangrijke voorwaarde dat de schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de het WSNP-verzoek te goeder trouw zijn ontstaan. 

Wilt u meer informatie voor uzelf of voor iemand anders die in een problematische schuldensituatie zit en weten wat ik voor u kan betekenen, neem dan zeker even contact op.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover