Kwekersrecht

10 maart 2020

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor uw Europese kwekers- en merkrechten? (vervolg)

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk niet langer een officiële lidstaat van de Europese Unie. De uittredingsovereenkomst, die bij het verlaten van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk werd gesloten, voorziet echter in een overgangsperiode die pas op 31 december 2020 eindigt, en die tot die datum het EU-recht volledig en in zijn geheel in het Verenigd Koninkrijk van toepassing laat.

Tijdens die overgangsperiode is het "business as usual" voor aanvragers en houders van EU kwekers- en merkrechten. Maar wat betekent dat in de praktijk? Tot 31 oktober 2020 verandert er vooralsnog niets.

Europese kwekersrechten van vóór 31 oktober 2020
Uit de website van de Engelse kwekersrechtverlenende instantie blijkt namelijk, dat alle Europese kwekersrechten, die vóór 31 oktober 2020 (zullen) zijn verleend, na 31 december 2020 ook in het Verenigd Koninkrijk blijven bestaan. De houders van die Europese kwekersrechten lijken daar niets voor te hoeven doen; de desbetreffende Europese kwekersrechten worden door de Engelse kwekersrechtverlenende instantie zelf omgezet naar nationale (Engelse) kwekersrechten, en zullen alle aanvraag- en inschrijfdata worden behouden.

Europese kwekersrechten van na 31 oktober 2020
Verder blijkt dat alle Europese kwekersrechten, die ná 31 oktober 2020 zijn verleend of op die datum nog in aanvraag zijn, alsnog (opnieuw) in het Verenigd Koninkrijk moeten worden aangevraagd om werking in het Verenigd Koninkrijk te hebben en houden. Als de aanvraag daartoe binnen 6 maanden na 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk wordt ingediend, dan kunnen de resultaten van de Europese DUS-test (onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit) ook voor die aanvraag in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt.

(Lopende) Europese merkrechten
Voor Europese merkrechten geldt iets soortgelijks, alleen met andere data. Alle Europese merkrechten, die vóór 31 december 2020 (zullen) zijn verleend, blijven na 31 december 2020 ook in het Verenigd Koninkrijk bestaan; de desbetreffende Europese merkrechten worden door de Engelse merkrechtverlenende instantie zelf omgezet naar nationale (Engelse) merkrechten, zulks met behoud van alle bestaande aanvraag- en inschrijfdata. Voor lopende Europese merkaanvragen, die pas na 31 december 2020 tot registratie zullen leiden, geldt dat de desbetreffende merken als nationale merken in het Verenigd Koninkrijk moeten worden aangevraagd.
Wordt een dergelijke aanvraag echter binnen 9 maanden na 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk ingediend, dan krijgt die Engelse aanvraag als aanvraagdatum de datum waarop de Europese aanvraag voor datzelfde merk werd ingediend. Ook blijven Europese claims van prioriteit en senioriteit in het kader van de Engelse aanvraag behouden. Voorwaarde is wel dat de Engelse aanvraag betrekking moet hebben op hetzelfde merk en op de waren en diensten die identiek zijn aan of deel uitmaken van de overeenkomstige EU aanvraag voor dat merk.

Actuele stand van zaken
Deze informatie en stand van zaken vervangt voorlopig alle eerdere (ook door ons verstrekte) informatie over de impact van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU met betrekking tot Europese kwekers- en merkrechten. In ieder geval tot nadere afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt. Zo zou een (aanvullende) Brexit-deal alsnog alle hierboven genoemde gevolgen kunnen doen veranderen, maar zou bijvoorbeeld ook tot verlenging van de overgangsregeling kunnen worden besloten.

Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen in de gaten en houden wij u door middel van dit soort nieuwitems op de hoogte. Heeft u vragen, of wilt u voor de zekerheid nu al een kwekersrecht of merknaam aanvragen in het Verenigd Koninkrijk, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover