Franchise

3 maart 2022

Is de Wet franchise van toepassing op een relatiebeding in een franchiseovereenkomst?

Franchise

Jan-Willem Kolenbrander

In de Wet franchise is bepaald waaraan een postcontractueel non-concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst dient te voldoen. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, is het non-concurrentiebeding nietig. Maar valt een relatiebeding in een franchiseovereenkomst ook onder de werking van de Wet franchise?

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een contractueel beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst beperkt om gedurende een bepaalde periode in een bepaald gebied bepaalde activiteiten te ontplooien. Vanaf 1 januari 2021 is de Wet franchise van kracht geworden. In artikel 7:920 van die wet (klik hier voor deze wet) is bepaald dat een postcontractueel non-concurrentiebeding dient te voldoen aan bepaalde criteria. Zo mag een beperking – bijvoorbeeld – alleen betrekking hebben op de goederen en diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking had en moet het in tijdsduur beperkt zijn tot een periode van één jaar na het einde van de franchiseovereenkomst.

Het is dus overduidelijk dat de Wet franchise in ieder geval betrekking heeft op een postcontractueel non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Het is echter niet direct duidelijk of de Wet franchise ook van toepassing is op een eventueel relatiebeding in een franchiseovereenkomst. Een relatiebeding betreft een contractueel beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst gedurende een bepaalde periode verbiedt om met bepaalde personen zaken te doen of contacten te onderhouden. Waar een concurrentiebeding dus een beperking is van bepaalde activiteiten is een relatiebeding dus een beperking ten aanzien van personen.

Er zijn argumenten te bedenken waarom de Wet franchise niet van toepassing is op relatiebedingen. Zo lenen de criteria in artikel 7:920 zich minder goed voor een toepassing op een relatiebeding. Daarnaast wordt in de Memorie van Toelichting op de Wet franchise niet (duidelijk) aangegeven dat deze ook van toepassing is op relatiebedingen. Anderzijds: in het arbeidsrecht wordt algemeen aangenomen dat wettelijke bepalingen omtrent een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst ook van toepassing zijn op een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst.

Vooralsnog lijkt het er dan ook op dat de Wet franchise niet van toepassing is op een relatiebeding in een franchiseovereenkomst. Gerechtelijke uitspraken zullen daarover nog meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Hopelijk snel, want mocht het immers zo zijn dat de Wet franchise wél van toepassing is op relatiebedingen dan dienen diverse relatiebedingen aangepast te worden. We houden u uiteraard op de hoogte.

Jan-Willem Kolenbrander

Advocaat franchise-recht en commerciële contracten

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover