Personen- en familierecht & Erfrecht

18 mei 2018

Ruzie tussen erfgenamen wordt altijd duur betaald

Henk Jansen heeft twee broers, Aad en Karel. Henk zorgt al jaren voor zijn vader. Aad en Karel doen dat niet en hebben met vader en Henk een gespannen verhouding. Ze zien elkaar eigenlijk nooit. Vader heeft het niet breed en er zijn wat schulden. Als vader overlijdt, besluit Henk toch om een nette begrafenis te regelen. Hij legt contact met een uitvaartondernemer en verstrekt de opdracht voor de begrafenis. Henk is wel zo slim om de nalatenschap van vader beneficiair te aanvaarden, d.w.z. dat hij pas later hoeft te besluiten of hij de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Zo doende kan er in alle rust een boedelbeschrijving worden gemaakt en kan er worden afgewikkeld.  Na de begrafenis, krijgt Henk de rekening van de uitvaartondernemer en betaalt die netjes. Hij wil natuurlijk wel dat zijn broers ieder ook een derde van de kosten gaan dragen. Die hebben daar geen zin in. Aad en Karel besluiten ook meteen de nalatenschap te verwerpen.

Ziet Henk nog wat terug van de begrafeniskosten?

Natuurlijk is er wat voor te zeggen dat Henk een deel van de begrafeniskosten bij zijn broers wil neerleggen. Maar de broers hebben geen opdracht gegeven voor de begrafenis en hebben ook hun positie als erfgenaam opgegeven. Er is dus geen juridische verplichting voor Aad en Karel om Henk iets te betalen. 
De erfenis zelf is negatief, d.w.z. de opbrengst van de boedel is niet voldoende om de schulden, inclusief de begrafeniskosten, te voldoen. Dus ook langs die weg slaagt Henk er niet in de begrafeniskosten te verhalen op de boedel. Er is simpelweg geen geld.

Volmacht?

Henk probeerde het nog even via de gedachte dat hij als gevolmachtigde van zijn broers en – toen nog – mede erfgenamen was opgetreden. Dat houdt voor Henk helaas geen stand, omdat een volmacht ofwel uitdrukkelijk moet worden verleend ofwel dat uit het gedrag van zijn broers af te leiden was dat zij akkoord waren met het optreden van Henk. De broers hebben niets ondertekend en zij hebben bijvoorbeeld ook niet in het bijzijn van getuigen tegen Henk gezegd dat hij alles maar mede namens hen moest verzorgen. 
Voorts hebben zij de nalatenschap verworpen. Zij hebben dus niets te maken met de erfenis.

Moraal

Denk goed na voordat u alleen verplichtingen aangaat in dit soort situaties en laat u vooral goed voorlichten door een advocaat of notaris. Zorg voor voldoende medewerking van de andere erfgenamen en besluit altijd samen op te trekken. Als dat niet kan, besef dan dat u wellicht alleen voor de begrafeniskosten opdraait, als er onvoldoende financiële middelen in de nalatenschap aanwezig zijn. 

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover