Ondernemingsrecht

8 juni 2018

Een waarschuwing: wél of geen besluit?

HJF Advocaten

Alleen tegen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Voor de vraag of er een bezwaar- en beroepsmogelijkheid is tegen een bestuurlijke waarschuwing, is dus bepalend of een waarschuwing al dan niet aan te merken is als een besluit, in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Aanleiding voor de conclusie

In de zaak die de aanleiding is geweest tot het verzoek van De Afdeling om een advies ging het om een waarschuwing van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een bedrijf dat de Arbeidsomstandighedenwet had overtreden. 

Dat bedrijf was eerder tegen de waarschuwing in beroep gekomen bij de rechtbank. Volgens de rechtbank is de waarschuwing geen besluit en werd het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Het bedrijf in kwestie is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan omdat zij meende dat een waarschuwing wél is aan te merken als een besluit. Het bedrijf stelt dat de waarschuwing namelijk gericht is op een rechtsgevolg omdat de waarschuwing een voorwaarde is voor de minister om later een bevel te kunnen opleggen voor een bestuurlijke sanctie of maatregel.

De conclusie van de A-G

De Advocaat-Generaal komt tot de duidelijke conclusie dat een waarschuwing een besluit is, als de waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift én tevens voorwaarde is om bij een volgende overtreding een bestuurlijke sanctie of maatregel te kunnen opleggen. De Advocaat-Generaal voegt hieraan toe dat waarschuwingen op grond van beleidsregels daarentegen geen besluiten zijn. 

 

Waarschuwingen die aan te merken zijn als een besluit en waartegen dus een bezwaar- en beroepsmogelijkheid bestaat, maar niet worden bestreden, krijgen formele rechtskracht. Dit betekent dat de rechtmatigheid van de waarschuwing en het rechtsgevolg daarvan niet meer aan de orde kunnen worden gesteld in de eventuele procedure tegen de op de waarschuwing volgende bestuurlijke sanctie of maatregel. Wees hierop alert! Wij adviseren u hierbij graag. 

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover