Intellectueel eigendomsrecht & IT-recht

10 december 2021

Convenant Blokkeren Websites

Intellectueel eigendomsrecht & IT-recht

Teun Pouw

Onlangs is een convenant ondertekend door de Nederlandse internetaanbieders, samen met de Federatie Auteursrechtbelangen (die auteursrechthebbenden vertegenwoordigt) en Stichting Brein, welke partij onder meer belast is met het opsporen en bestrijden van grootschalige auteursrechtinbreuk. Deze partijen hebben overeenstemming bereikt over het (definitief) blokkeren van websites, die content bevatten waarbij sprake is van auteursrechtinbreuk of inbreuk op naburige rechten (rechten van uitvoerende kunstenaars).

Tot op heden dienden in geval van dergelijke websites - waarmee op grote schaal inbreuk werd gemaakt op auteursrechten - alle Nederlandse internetproviders ieder in een procedure te worden aangesproken om de content volledig verwijderd te krijgen. Met dit convenant wordt het mogelijk om de illegale websites gezamenlijk te blokkeren, te weten al na een procedure van Stichting Brein tegen één internetaanbieder. Met dit convenant worden nadere afspraken vastgelegd hoe in een dergelijk geval van alle internetaanbieders dezelfde actie, te weten het blokkeren van de betreffende website(s), kan worden verlangd. De ACM is bij het opstellen van het convenant betrokken geweest, omdat deze handelswijze mogelijk in strijd zou zijn met de Europese netneutraliteitsverordening. Op basis van deze Verordening zijn alle internetaanbieders – kort gezegd – verplicht om alle vormen van internetverkeer gelijk te behandelen. De vraag kwam op of dit convenant hiermee niet in strijd was. De ACM heeft laten weten dat dit wat haar betreft – in het geval van websites die inbreuk makend zijn – niet het geval is indien een rechterlijk bevel ten grondslag ligt aan de gezamenlijke blokkade. De ACM heeft daarom ook laten weten in principe niet handhavend op te treden en dat zij bij kwesties waarbij vragen rijzen over de juiste handelswijze, eerst contact zal opnemen met de betreffende internetprovider(s). Al met al een mooie stap om – veelal internationaal opererende - inbreuk makende partijen een snellere en hardere klap uit te delen.

Teun Pouw

Advocaat IE-/IT-recht en BMM-merkengemachtigde

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover